3. ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตบนอินเทอร์เน็ตและแรงจูงใจในการเล่นเกมออนไลน์ Relationship Between E-Lifestyle and Motive to Play Online Games

มัลลิกา แต้มรุ่งเรือง * และ นิยตา กาวีวงศ์ **

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )


10. ความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำดื่มนิววัน Satisfaction of Customers in Chiang Mai Province Towards Marketing Mix of NewOne Drinking Water

กนิษฐิกา ป้อมเผือก * และ เรนัส เสริมบุญสร้าง **

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )


21. การประเมินการให้บริการรหัสคิวอาร์ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์ Assessment of QR Code Services on Efficiency of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Branches in Chiang Mai Province Using Data Envelopment Analysis

วิภาภรณ์ ชัยวรรณ์ * และ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ **

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )