Info-Service Center

รายการเอกสารทั้งหมด
ชื่อเอกสาร
การกำหนดเงื่อนไขการเรียนวิชาเอก ระดับ 300 - 400 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี)
การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัติบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
การจัดทำเค้าโครงกระบวนวิชาสำหรับสหกิจศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปิดภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเรื่องการแต่งตั้งผู้เชียวชาญเฉพาะ
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการเขียนหน่วยกิตกระบวนวิชา
แนวปฏิบัติในการเสนออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กระบวนวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน STAT 264 และ AS 311
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของส่วนงานวิชาการที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสอนวิชาโท (ฉบับที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสอนวิชาโท (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 11)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 12)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 13)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 15)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 16)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 17)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 19)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 20)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 21)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 22)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 23)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 24)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 25)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 26)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 27)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 28)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 29)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 31)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 32)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 33)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 34)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 35)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 36)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 37)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 38)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 39)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 40)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 41)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 42)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 43)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 44)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 45)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 46)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 47)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 7)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 8)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 9)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่48)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายเข้าคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษานอกคณะบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป
ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป
ผลสรุปการประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหากระบวนวิชาที่มีความคาบเกี่ยวกัน
อัตราค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนเฉพาะสาขาวิชา ฉบับที่ ร 1/2552