ฐานข้อมูลชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
     
 
เจ้าหน้าที่
อาจารย์
นักศึกษา
     
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และตัวอย่างการแปลชื่อหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ฉบับวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566)