1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจรับจัดอีเวนต์สำหรับเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 A Feasibility Study on Event Organizer Business in Lower Northern Provincial Cluster 2, Thailand
วสุรัตน์ บุษบา * และ ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ **
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการก่อสร้างบ้านของหมู่บ้านพฤกษ์สราญ Efficiency Improvement of House Construction Operations of Pruksararn Estate
ธนิน ติกอภิชาติ * และ ก้องภู นิมานันท์ **
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
5. ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ Professional Accounting Skills of Students at Vocational Colleges in Northern Region
ทิพวรรณ ลาภยศ * และ สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ **
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563)