ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
1.กรอกข้อมูล แจ้งความประสงค์ขอฝึกทักษะฯ (เมนู แจ้งความประสงค์)
2.ตรวจสอบสถานะการพิจารณาจากภาควิชาฯ (เมนู ตรวจสอบข้อมูล)
3.ตรวจสอบสถานะเอกสารจากงานบริการการศึกษา (แจ้งทางอีเมลของนักศึกษา)
4.รับเอกสาร (จดหมายขอความอนุเคราะห์+แบบตอบรับ) จากงานบริการการศึกษา หรือ ภาควิชาฯ นำไปยื่นให้กับหน่วยงาน
5.ตรวจสอบสถานะการตอบรับจากหน่วยงาน (ส่งเอกสารแบบตอบรับ ที่งานบริการการศึกษา)
6.ก่อนไปฝึกงานรับเอกสาร (จดหมายส่งรายงานตัวฝึกงาน) จากงานบริการการศึกษา หรือ ภาควิชาฯ(ต้องมีแบบตอบรับส่งที่งานบริการการศึกษา)


ขอเอกสารได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หน่วยงาน (จะขอใหม่ ต้องได้ผลการพิจารณาจากที่แรกก่อน)
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพิ่มเติม
1.Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.RESUME หรือ แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา (รับพร้อมเอกสารจากงานบริการการศึกษา) 1 ฉบับ
ระยะเวลาฝึกงาน ปีการศึกษา 2566
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ (เทอม 2/2566)
ระหว่างวันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 8 มีนาคม 2567
สาขาอื่นๆ
ระหว่างวันที่ (หลังสอบปลายภาค 2/2566 ถึง ก่อนเปิดเทอม 1/2567) (เทอม 3/2566)
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2567 - วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ฝึกงาน
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567
คู่มือบันทึกการฝึกงาน แบบประเมินผลฝึกงาน สำหรับนักศึกษา
Download [MS Word]
Download [PDF]
แบบประเมินผลฝึกงาน [PDF] ส่งหลังจากฝึกงาน ที่ ittipon.s@cmu.ac.th