ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
1.กรอกข้อมูล แจ้งความประสงค์ขอฝึกทักษะฯ (เมนู แจ้งความประสงค์)
2.ตรวจสอบสถานะการพิจารณาจากภาควิชาฯ (เมนู ตรวจสอบข้อมูล)
3.ตรวจสอบสถานะเอกสารจากงานบริการการศึกษา
4.รับเอกสาร (จดหมายขอความอนุเคระห์) จากงานบริการการศึกษา หรือ ภาควิชาฯ
5.ตรวจสอบสถานะการตอบรับจากหน่วยงาน
6.รับเอกสาร (จดหมายส่งรายงานตัวฝึกงาน) จากงานบริการการศึกษา (ต้องมีแบบตอบรับส่งที่งานบริการการศึกษา)


ขอเอกสารได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หน่วยงาน (จะขอใหม่ ต้องได้ผลการพิจารณาจากที่แรกก่อน)
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพิ่มเติม
1.Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.RESUME หรือ แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา (รับพร้อมเอกสารจากงานบริการการศึกษา) 1 ฉบับ
ระยะเวลาฝึกงาน ปีการศึกษา 2565
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 20 มีนาคม 2566
สาขาอื่นๆ
ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 - 16 มิถุนายน 2566
ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ฝึกงาน
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566
คู่มือบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักศึกษา
Download [MS Word]
Download [PDF]