แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ของฝึกทักษะวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2567


กรุณาแจ้งความประสงค์ภายในวันที่
ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ (ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท)


(สาขา ธุรกิจบริการ) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 7 มีนาคม 2568
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มบันทึกข้อมูล