เอกสารที่ต้องส่งไปยังหน่วยงาน/บริษัท
1.จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
2.Transcript
3.Resume
4.ประวัตินักศึกษา
5.แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน
- สาขาการจัดการ
- สาขาการตลาด
- สาขาการเงินและการธนาคาร